ಗೂಗಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಚಾರ 25% ರಷ್ಟನ್ನು

ಅಮೆರಿಕನ್ನರು Googling ಒಂದು ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ (FB), ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ (NFLX) ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್ ನ ಸಂಯೋಜಿತ ಹೆಚ್ಚು Google ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ DeepField ನಡೆಸಿದ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಚಾರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗಾಗಿ Google ಖಾತೆಗಳನ್ನು. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಗೂಗಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಅಪ್ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ, ಆದರೆ “ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಮಯ” ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೊ […] Continue reading →

Google tvoří 25% internetového provozu

Američané si hodně Googling. Google představuje téměř čtvrtinu internetového provozu v Severní Americe, podle nedávné studie provedené DeepField firmy analytics. To umožňuje společnosti Google Internet přítomnost větší než Facebook (FB), Netflix (NFLX) a Twitteru v kombinaci, podle zprávy. Během několik hodin každý den, bude Netflix sníst větší šířku pásma než Google, ale video streaming stránek […] Continue reading →

Google maakt 25% van het internetverkeer

Amerikanen doen veel Googlen. Google is goed voor bijna een kwart van het internetverkeer in Noord-Amerika, volgens een recente studie uitgevoerd door analytics bedrijf DeepField. Dat maakt Google’s aanwezigheid op het internet groter dan Facebook (FB), Netflix (NFLX) en Twitter’s gecombineerd, volgens het rapport. Tijdens een paar uur van elke dag, zal Netflix opeten meer […] Continue reading →

구글은 인터넷 트래픽의 25 %를 차지하는

미국인들은 인터넷 검색을 많이한다. 보고서에 따르면, 페이스 북 (FB), 넷플릭스 (NFLX)과 트위터의 결합보다 구글의 인터넷 존재가 큰하게 분석 회사 DeepField로 하였다. 최근 연구에 따르면 북미 지역의 인터넷 트래픽의 거의 분기 구글 계정.시 매일 몇 시간, 넷플 릭스는 구글보다 더 많은 대역폭을 먹을 것이다, 그러나 “프라임 타임”시간에 스트리밍 비디오 사이트의 최대 트래픽은 발생 – 전체 하루 […] Continue reading →

Google შეადგენს 25% ინტერნეტ ტრაფიკი

ამერიკელებს ბევრი Googling. Google ანგარიშები თითქმის მეოთხედი ინტერნეტ ტრაფიკი ჩრდილოეთ ამერიკაში თანახმად, ბოლო კვლევების მიხედვით ანალიტიკა ფირმა DeepField. ეს ხდის Google-ის ინტერნეტ ყოფნა უფრო დიდია, ვიდრე Facebook (FB), Netflix (NFLX) და Twitter-ის კომბინირებული, ნათქვამია ანგარიშში. განმავლობაში რამდენიმე საათში ყოველი დღის, Netflix იქნება საჭმელად მეტი სიჩქარის ვიდრე Google, მაგრამ ნაკადი ვიდეო საიტის პიკი მიმოსვლის ხდება მხოლოდ […] Continue reading →

Google составляет 25% интернет-трафика

Американцы делают много поиск в Google. Google приходится почти четверть интернет-трафика в Северной Америке, согласно недавнему исследованию, проведенному DeepField фирмы аналитики. Это делает интернет-представительства компании Google больше, чем Facebook (FB), Netflix (NFLX) и Twitter в сочетании, говорится в докладе. Во несколько часов каждый день, Netflix будет съедать большую пропускную способность, чем Google, но пиковый трафик […] Continue reading →

Google gør 25% af internettrafik

Amerikanerne gør en masse Googling. Google-konti for næsten en fjerdedel af internettrafik i Nordamerika, ifølge en nylig undersøgelse foretaget af analytics firma DeepField. Det gør Googles Internet tilstedeværelse større end Facebook (FB), Netflix (NFLX), og Twitters kombineret, ifølge rapporten. Under et par timer af hver dag, vil Netflix spise op mere båndbredde end Google, men […] Continue reading →

Google stanowi 25% ruchu w Internecie

Amerykanie dużo Googling. Konta Google dla prawie ćwierć ruchu internetowego w Ameryce Północnej, według ostatnich badań przeprowadzonych przez DeepField analityki firmy. Sprawia, że ​​obecność Google Internet większy niż Facebook (FB), Netflix (NFLX) i Twittera w połączeniu, zgodnie z raportem. Podczas kilka godzin każdego dnia, Netflix będzie jeść więcej przepustowości niż Google, ale strumieniowego witryny wideo […] Continue reading →

Google gerir upp 25% af umferð Internet

Bandaríkjamenn gera mikið af Googling. Google reikningur fyrir næstum fjórðungur af umferð Internet í Norður-Ameríku, samkvæmt nýlegri rannsókn sem gerð var greinandi fyrirtæki DeepField. Það gerir Internet viðveru Google stærri en Facebook (FB), Netflix (NFLX) Og við Twitter saman, samkvæmt skýrslunni. Á nokkrar klukkustundir á hverjum degi, Netflix mun eta meira bandbreidd en Google, en […] Continue reading →

Google-k 25 Internet trafikoaren

Amerikarrek do Googling asko. Google ia Internet Ipar Amerikan trafiko laurdena kontuak, Analytics irmoa DeepField zuzendaritzapean. Azken azterketa bat egiten Google-en Internet presentzia Facebook (FB), Netflix (NFLX) eta Twitter-en konbinatu baino handiagoa da, txostenaren arabera. Zehar egun bakoitzeko ordu gutxira, Netflix sortu jan egingo Google baino gehiago eskatu, baina streaming video guneko trafikoa gailurra gertatzen […] Continue reading →